Platinum Sour Diesel Kush Strain

$350.00$2,500.00